Monday 08 Aug Mon 08 Aug
Tuesday 09 Aug Tue 09 Aug
Wednesday 10 Aug Wed 10 Aug
Thursday 11 Aug Thu 11 Aug
Friday 12 Aug Fri 12 Aug
Saturday 13 Aug Sat 13 Aug
Sunday 14 Aug Sun 14 Aug
 
 
 
 
Open Gym 09:00 - 10:00  
WOD 09:00 - 10:00 Tim Leliveld 
Open Gym 10:00 - 11:00  
WOD 10:00 - 11:00 Tim Leliveld 
 
Open Gym 17:00 - 18:00  
WOD 17:00 - 18:00 Tim Leliveld 
Open Gym 18:00 - 19:00  
WOD 18:00 - 19:00 Tim Leliveld 
 
Open Gym 19:30 - 20:30  
WOD 19:30 - 20:30 Tim Leliveld 
Open Gym 20:30 - 21:30  
WOD 20:30 - 21:30 Tim Leliveld 
Open Gym 07:00 - 08:00  
WOD 07:00 - 08:00 Tim Leliveld 
Open Gym XL 08:00 - 09:00  
 
Open Gym 09:00 - 10:00  
WOD 09:00 - 10:00 Tim Leliveld 
 
 
 
Open Gym 17:00 - 18:00  
WOD 17:00 - 18:00 Tim Leliveld 
Open Gym 18:00 - 19:00  
WOD 18:00 - 19:00 Tim Leliveld 
 
Open Gym 19:30 - 20:30  
WOD 19:30 - 20:30 Tim Leliveld 
Open Gym 20:30 - 21:30  
WOD 20:30 - 21:30 Tim Leliveld 
 
 
 
 
Open Gym 09:00 - 10:00  
WOD 09:00 - 10:00 Tim Leliveld 
Open Gym 10:00 - 11:00  
WOD 10:00 - 11:00 Tim Leliveld 
 
WOD 17:00 - 18:00 Tim Leliveld 
 
Open Gym 18:00 - 19:00  
WOD 18:00 - 19:00 Tim Leliveld 
 
Open Gym 19:30 - 20:30  
WOD 19:30 - 20:30 Tim Leliveld 
Open Gym 20:30 - 21:30  
WOD 20:30 - 21:30 Tim Leliveld 
Open Gym 07:00 - 08:00  
WOD 07:00 - 08:00 Tim Leliveld 
Open Gym XL 08:00 - 09:00  
 
Open Gym 09:00 - 10:00  
WOD 09:00 - 10:00 Tim Leliveld 
 
 
 
Open Gym 17:00 - 18:00  
WOD 17:00 - 18:00 Aranka Holst 
Open Gym 18:00 - 19:00  
WOD 18:00 - 19:00 Aranka Holst 
 
Open Gym 19:30 - 20:30  
WOD 19:30 - 20:30 Aranka Holst 
Open Gym 20:30 - 21:30  
WOD 20:30 - 21:30 Aranka Holst 
 
 
 
 
Open Gym 09:00 - 10:00  
WOD 09:00 - 10:00 Tim Leliveld 
Open Gym 10:00 - 11:00  
WOD 10:00 - 11:00 Tim Leliveld 
 
Open Gym 17:00 - 18:00  
WOD 17:00 - 18:00 Aranka Holst 
Open Gym 18:00 - 19:00  
WOD 18:00 - 19:00 Aranka Holst 
Open Gym XL 19:00 - 20:00  
 
 
 
 
 
 
Open Gym 08:00 - 09:00  
WOD 08:00 - 09:00 Aranka Holst 
Open Gym 09:00 - 10:00  
WOD 09:00 - 10:00 Aranka Holst 
Open Gym 10:00 - 11:00  
WOD 10:00 - 11:00 Aranka Holst 
Open Gym XL 11:00 - 12:00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Open Gym 08:00 - 09:00  
WOD 08:00 - 09:00 Ruben Mounourij 
Open Gym 09:00 - 10:00  
WOD 09:00 - 10:00 Ruben Mounourij 
Open Gym 10:00 - 11:00  
WOD 10:00 - 11:00 Ruben Mounourij