Monday 03 Aug Mon 03 Aug
Tuesday 04 Aug Tue 04 Aug
Wednesday 05 Aug Wed 05 Aug
Thursday 06 Aug Thu 06 Aug
Friday 07 Aug Fri 07 Aug
Saturday 08 Aug Sat 08 Aug
Sunday 09 Aug Sun 09 Aug
 
 
 
Open Gym 09:00 - 10:00  
WOD 09:00 - 10:00 Tim Leliveld 
Open Gym 10:00 - 11:00  
WOD 10:00 - 11:00 Tim Leliveld 
 
 
Open Gym 17:00 - 18:00  
WOD 17:00 - 18:00 Tim Leliveld 
Open Gym 18:00 - 19:00  
WOD 18:00 - 19:00 Tim Leliveld 
 
Open Gym 19:30 - 20:00  
WOD 19:30 - 20:30 Tim Leliveld 
Open Gym 20:30 - 21:00  
WOD 20:30 - 21:30 Tim Leliveld 
Open Gym 07:00 - 08:00  
WOD 07:00 - 08:00 Tim Leliveld 
Open Gym XL 08:00 - 09:00  
Open Gym 09:00 - 10:00  
WOD 09:00 - 10:00 Tim Leliveld 
 
 
 
 
Open Gym 17:00 - 18:00  
WOD 17:00 - 18:00 Tim Leliveld 
Open Gym 18:00 - 19:00  
WOD 18:00 - 19:00 Tim Leliveld 
 
Open Gym 19:30 - 20:00  
WOD 19:30 - 20:30 Tim Leliveld 
Open Gym 20:30 - 21:00  
WOD 20:30 - 21:30 Tim Leliveld 
 
 
 
Open Gym 09:00 - 10:00  
WOD 09:00 - 10:00 Tim Leliveld 
Open Gym 10:00 - 11:00  
WOD 10:00 - 11:00 Tim Leliveld 
 
CrossFit Kids 15:00 - 15:45 Aranka Holst 
Open Gym 17:00 - 18:00  
WOD 17:00 - 18:00 Tim Leliveld 
Open Gym 18:00 - 19:00  
WOD 18:00 - 19:00 Tim Leliveld 
 
Open Gym 19:30 - 20:00  
WOD 19:30 - 20:30 Tim Leliveld 
Open Gym 20:30 - 21:00  
WOD 20:30 - 21:30 Tim Leliveld 
Open Gym 07:00 - 08:00  
WOD 07:00 - 08:00 Tim Leliveld 
Open Gym XL 08:00 - 09:00  
Open Gym 09:00 - 10:00  
WOD 09:00 - 10:00 Tim Leliveld 
 
 
 
 
Open Gym 17:00 - 18:00  
WOD 17:00 - 18:00 Tim Leliveld 
Open Gym 18:00 - 19:00  
WOD 18:00 - 19:00 Tim Leliveld 
 
Open Gym 19:30 - 20:00  
WOD 19:30 - 20:30 Tim Leliveld 
Open Gym 20:30 - 21:00  
WOD 20:30 - 21:30 Tim Leliveld 
 
 
 
Open Gym 09:00 - 10:00  
WOD 09:00 - 10:00 Tim Leliveld 
Open Gym 10:00 - 11:00  
WOD 10:00 - 11:00 Tim Leliveld 
 
 
Open Gym 17:00 - 18:00  
WOD 17:00 - 18:00 Aranka Holst 
Open Gym 18:00 - 19:00  
WOD 18:00 - 19:00 Aranka Holst 
Open Gym XL 19:00 - 20:00  
 
 
 
 
 
 
 
Open Gym 09:00 - 10:00  
WOD 09:00 - 10:00 Aranka Holst 
Open Gym 10:00 - 11:00  
WOD 10:00 - 11:00 Aranka Holst 
Open Gym XL 11:00 - 12:00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Open Gym 09:00 - 10:00  
WOD 09:00 - 10:00 Ruben Mounourij 
Open Gym 10:00 - 11:00  
WOD 10:00 - 11:00 Ruben Mounourij